Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

a. PBNA
Gevestigd te Zwijndrecht is een handelsnaam van Koninklijke PBNA B.V.

b. Opdrachtgever
Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Koninklijke PBNA B.V. onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Koninklijke PBNA B.V. een Opdracht heeft gegeven.

c. Opdracht

de opdracht van een Opdrachtgever aan Koninklijke PBNA B.V. om een examen te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling;
de opdracht van Opdrachtgever aan Koninklijke PBNA B.V. tot het leveren van Examen- c.q. Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;
de opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, alles in de ruimste zin des woords.
d. Examen
Een door Koninklijke PBNA B.V. verzorgd examen

e. Deelnemer
De particulier of de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een Examen dat door Koninklijke PBNA B.V. wordt verzorgd.

f. Aanmelding
De inschrijving van een Deelnemer voor een Examen waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tot examinering.

g. Examen- c.q. Onderwijsmateriaal
Examen- of toetsmateriaal, documentatie, lesmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de voorbereiding op c.q. uitvoering van het Examen of Opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Koninklijke PBNA B.V. en op alle door Koninklijke PBNA B.V. gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken. Op de uitvoering van de Examens door Koninklijke PBNA is daarnaast het “Examenreglement Koninklijke PBNA” van toepassing, welk reglement te raadplegen is op www.PBNA.com en dat op verzoek gratis wordt toegezonden.

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden, alsmede die van het Examenreglement Koninklijke PBNA. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens Koninklijke PBNA B.V. deze algemene voorwaarden en het Examenreglement Koninklijke PBNA aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Koninklijke PBNA B.V. voor alle claims van Deelnemer, indien Koninklijke PBNA B.V. jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. het Examenreglement Koninklijke PBNA wegens schending van Opdrachtgever van de in dit lid genoemde verplichting.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Aanmeldingen zijn voor Koninklijke PBNA B.V. pas bindend nadat Koninklijke PBNA B.V. deze schriftelijk, per e-mail of telefonisch heeft bevestigd.

3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever of Deelnemer binden Koninklijke PBNA B.V. slechts voor zover Koninklijke PBNA B.V. deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard of voor zover Koninklijke PBNA B.V. feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.

3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten gebeuren naar beste weten van Koninklijke PBNA B.V., maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en examendata worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Koninklijke PBNA B.V. is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever of Deelnemer door te berekenen.

Artikel 5. Planning, examendata

5.1 Alle door Koninklijke PBNA B.V. genoemde examendata en plaatsen van examinering zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. Deze zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Koninklijke PBNA B.V. is niet gebonden aan examendata die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Koninklijke PBNA B.V. en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen, c.q. zal Koninklijke PBNA de Deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of indien uit het Examenreglement Koninklijke PBNA anders mocht blijken, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen.

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, zijn Opdrachtgever en/ of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3 Opdrachtgever en/of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6.4 Alle kosten die Koninklijke PBNA B.V. moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10 % met een minimum van € 115,- van het te vorderen bedrag.

6.5 Koninklijke PBNA B.V. heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Koninklijke PBNA B.V. van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Koninklijke PBNA B.V. is ontvangen.

Artikel 7. Toelating Deelnemers

7.1 Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door Koninklijke PBNA B.V. verstrekte c.q. in het Examenreglement vermelde toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemer het Examen met succes zal afronden. Indien een Examen wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever, wordt de selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van Koninklijke PBNA B.V.

7.2 Koninklijke PBNA B.V. heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Examen verhinderen, van verdere deelneming aan het Examen uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het Examengeld onverlet.

7.3 Koninklijke PBNA B.V. is niet gehouden een examen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste examens blijft onverminderd verschuldigd.

7.4 In beginsel worden geen duplicaten van Diploma’s en/of Certificaten ter beschikking gesteld. Koninklijke PBNA B.V. kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

7.5 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Koninklijke PBNA B.V. die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient Koninklijke PBNA B.V., althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Koninklijke PBNA B.V. vervaardigde c.q. ter beschikking gestelde Examen- c.q Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met het Examen, berust bij Koninklijke PBNA B.V. c.q. haar licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever en Deelnemer mogen het door Koninklijke PBNA B.V. vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Examen- c.q. Onderwijsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Koninklijke PBNA B.V. niet toegestaan om:

Examen- c.q. Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.
Examen- c.q. Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens

9.1 De aansprakelijkheid van Koninklijke PBNA B.V. waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Koninklijke PBNA toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.2 Koninklijke PBNA B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.

9.3 Al het door Koninklijke PBNA B.V. ontwikkelde en/of samengestelde Examenmateriaal c.q. Onderwijsmateriaal dan wel enig ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Examen, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Koninklijke PBNA B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.4 Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zijn van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Examen c.q. Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Examenmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Koninklijke PBNA B.V. tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

9.5 Koninklijke PBNA BV legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Koninklijke PBNA BV. Als de natuurlijke persoon op deze informatie geen prijs stelt, kan dit schriftelijk worden doorgeven aan: Koninklijke PBNA BV, H.A. Lorentzstraat 1A, 3331 EE Zwijndrecht.

9.6 Koninklijke PBNA B.V. verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Koninklijke PBNA B.V. niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Koninklijke PBNA ter beschikking gestelde gegevens zal Koninklijke PBNA vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.7 Deelnemer dient de namens Koninklijke PBNA gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door Deelnemer hiervan zijn de gevolgen daarvan volledig voor Deelnemer.

Artikel 10. Annulering

10.1 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Examen heeft Koninklijke PBNA B.V. het recht een Examen te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren, waarbij zij evenwel eventueel reeds betaalde examengelden zal crediteren aan Deelnemer(s).

10.2 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Examen per mail annuleren. De datum van de door PBNA ontvangen mail geldt als aanzegtermiijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Koninklijke PBNA. De geplande datum van het examen geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling.

Incompany/bedrijfsexamens:

Een bedrijfsexamen kan kosteloos geannuleerd worden tot 1 week voor de aanvang van het Examen. Indien Opdrachtgever minder dan 1 week voor aanvang van het Examen annuleert, is dan wordt bij annulering tussen 1 en 7 dagen voor examen € 40,- in rekening gebracht om de kosten van de examenleider te dekken. Voor annulering binnen 1 dag wordt € 80,- in rekening gebracht om de kosten van de examenleider te dekken.

Open of Individueel Examen:
Opdrachtgever of Deelnemer kan kosteloos annuleren tot 24 uur voor de aanvang van het Examen. Indien Opdrachtgever minder dan 24 uur voor aanvang van het Examen annuleert, is Opdrachtgever de volledige voor het betreffende Examen overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

Praktijkexamens F-gassen, IECEx en STIPEL NEN 3140
Praktijkexamens van F-gassen, IECEx en STIPEL NEN 3140 kunnen tot 2 weken voor de examendatum kosteloos worden geannuleerd. Indien Opdrachtgever minder dan 2 weken voor aanvang van het Examen annuleert, is Opdrachtgever de volledige voor het betreffende Examen overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van Koninklijke PBNA B.V. een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Koninklijke PBNA B.V. kan worden verlangd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, ziekte, diefstal, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, aardbevingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, overmacht bij een ingeschakelde derde, gevolgen van hacken en technische storingen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of de schorsing of intrekking van een aan Koninklijke PBNA BV verleende erkenning om examens van een bepaald onderwerp te kunnen afnemen.

Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal Koninklijke PBNA B.V. alleen bij blijvende overmacht naar rato terugbetalen, na aftrek van 20 % van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Koninklijke PBNA B.V. reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20 % van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggave plaats.

Indien de overmacht een bepaald Examen betreft, zal Koninklijke PBNA B.V. – indien mogelijk – een andere tijd of dag voor het houden van dit Examen trachten vast te stellen.

Artikel 12. Ontbinding

Koninklijke PBNA B.V. kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
Opdrachtgever of Deelnemer een of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Koninklijke PBNA B.V. bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Koninklijke PBNA B.V. rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Koninklijke PBNA B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam. Indien het een geschil betreft met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) dan kan Koninklijke PBNA het geschil ook voorleggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Indien Koninklijke PBNA het geschil desalniettemin voorlegt aan de rechter te Rotterdam, dan is deze consument gerechtigd om voor berechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen, mits hij/zij dit binnen vier weken nadat Koninklijke PBNA zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen aan Koninklijke PBNA kenbaar maakt.

Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 09017208

 

De website www.pbna.com is meertalig. Alle content wordt automatisch vertaald. Ook bovenstaande voorwaarden zijn als service naar onze anderstalige opdrachtgevers automatisch vertaald. Bij strijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de vertaling is de Nederlandse tekst leidend.

Wijzigingen voorbehouden (september 2023)

Contactgegevens

Bezoekadres:
H.A. Lorentzstraat 1A
3331 EE Zwijndrecht
KvK: 09017208

Postadres:
Postbus 68
3330 AB Zwijndrecht
BTW-nummer: NL 00.18.22.834.B01

Telefoon: (078) 62 53 889

Heb je een vraag?

Telefoon: (078) 62 53 889
Contactformulier