Regulamin ogólny

 

Artykuł 1. Definicje

Znaczenie zastosowanych terminów:

a. PBNA
Założona w Zwijndrecht, w Holandii, jest nazwą handlową Koninklijke PBNA B.V.

b. Klient
Każda firma, instytucja lub osoba prywatna, która negocjuje z Koninklijke PBNA B.V. w zawarcia umowy lub która zawarła umowę z Koninklijke PBNA B.V.

c. Zlecenie

zlecenie od Klienta dla Koninklijke PBNA B.V. obejmujące przeprowadzenie egzaminu, dla pracowników danej firmy czy instytucji lub innych osób;
zlecenie od Klienta dla Koninklijke PBNA B.V. na dostarczenie materiałów do egzaminu lub materiałów szkoleniowych w dowolnej formie;
zlecenie na świadczenie usług, takich jak doradztwo, w najszerszym tego słowa znaczeniu.
d. Egzamin
Egzamin przeprowadzany przez Koninklijke PBNA B.V.

e. Uczestnik
Osoba fizyczna lub osoba określona przez Klienta, która bierze udział w egzaminie organizowanym przez Koninklijke PBNA B.V.

f. Rejestracja
Rejestracja uczestnika na egzamin, która obejmuje umowę na przeprowadzenie egzaminu.

g. Materiały egzaminacyjne lub szkoleniowe
Materiały egzaminacyjne lub testowe, dokumentacja, materiały dydaktyczne lub wszelkie inne materiały w jakiejkolwiek formie, które są wykorzystywane do przygotowania się lub do przeprowadzenia egzaminu lub zlecenia.

Artykuł 2 Zakres zastosowania

2.1 Niniejsze Regulamin Ogólny ma zastosowanie do wszystkich ofert i wycen zawartych przez Koninklijke PBNA B.V. oraz do wszystkich umów zawartych przez Koninklijke PBNA B.V., o ile nie zostały one zmienione w drodze pisemnego porozumienia. Przeprowadzenie egzaminów przez Koninklijke PBNA podlega również "Regulaminowi Egzaminacyjnemu Koninklijke PBNA", który jest dostępny na stronie www.PBNA.com i który zostanie przesłany bezpłatnie na żądanie.

2.2 Rejestrując się lub zawierając zlecenie, uczestnik i zleceniodawca akceptują stosowanie niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu Egzaminacyjnego Koninklijke PBNA. Zastosowanie ogólnych warunków handlowych lub regulaminu zleceniodawcy, niezależnie od nazwy takiego dokumentu, zostaje niniejszym wyraźnie odrzucone.

2.3 Jeśli Klient organizuje rejestrację w imieniu Uczestnika, Klient zobowiązuje się wobec Koninklijke PBNA B.V. do zapoznania Uczestnika z niniejszym Regulaminem Ogólnym oraz Regulaminem Egzaminacyjnym Koninklijke PBNA. Klient zwalnia Koninklijke PBNA B.V. z wszelkich roszczeń Uczestnika, jeżeli Koninklijke PBNA B.V. nie będzie się mógł powoływać się na postanowienia niniejszego Regulaminu Ogólnego lub Regulaminu Egzaminacyjnego Koninklijke PBNA przeciwko Uczestnikowi z powodu naruszenia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

Artykuł 3 Umowy

3.1 Rejestracja jest wiążąca dla Koninklijke PBNA B.V. dopiero po jej pisemnym potwierdzeniu przez Koninklijke PBNA B.V., drogą mailową lub telefoniczną.

3.2 Zmiany w zleceniu przez Klienta lub Uczestnika są wiążące dla Koninklijke PBNA B.V. tylko wtedy, gdy Koninklijke PBNA B.V. zaakceptowała te zmiany na piśmie lub gdy Koninklijke PBNA B.V. faktycznie rozpoczęła realizację zmienionego zlecenia.

3.3 Wszystkie oświadczenia i/lub informacje o usługach i produktach są sporządzane zgodnie z najlepszą wiedzą Koninklijke PBNA B.V., ale mogą w rozsądnych granicach być nieścisłe.

3.4 Zmiany w zleceniu mogą skutkować zmianami uzgodnionej ceny i/lub pierwotnych terminów egzaminów. Zmiany te nie stanowią podstawy do rozwiązania zlecenia.

Artykuł 4. Ceny

4.1 Ceny nie zawierają podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Koninklijke PBNA B.V. jest uprawniona do przeniesienia na Klienta lub Uczestnika każdej zmiany stawki podatku VAT.

Artykuł 5 Harmonogram, terminy egzaminów

5.1 Wszystkie terminy i miejsca egzaminów wymienione przez Koninklijke PBNA B.V. zostały ustalone zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie informacji znanych jej w momencie zawierania umowy. Będą one w miarę możliwości zastosowane, ale nie należy ich uznawać za ostateczne terminy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

5.2 Koninklijke PBNA B.V. nie jest związana terminami egzaminów, które nie mogą być dotrzymane z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które wystąpiły po zawarciu umowy. Jeśli istnieje ryzyko przekroczenia terminu, Koninklijke PBNA B.V. i Klient skonsultują się w tej sprawie jak najszybciej, lub Koninklijke PBNA poinformuje o tym jak najszybciej Uczestnika.

Artykuł 6 Płatność

6.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej lub jeśli Regulamin Egzaminacyjny Koninklijke PBNA nie stanowi inaczej, Zleceniodawca lub Uczestnik zobowiązany jest zapłacić faktury w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury.

6.2 Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie, uznaje się Klient i/lub Uczestnik zalega z fakturą, bez konieczności dodatkowego powiadomienia o tejże zwłoce.

6.3 Klient i/lub Uczestnik, bez uszczerbku dla innych zobowiązań, jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od zaległych kwot od daty wymagalności faktury do daty pełnej jej płatności.

6.4 Wszelkie koszty poniesione przez Koninklijke PBNA B.V. w celu odzyskania należnych jej kwot ponosi Klient lub Uczestnik. Koszty te wynoszą co najmniej 10%, przy czym kwota należna wynosi co najmniej 115 EUR.

6.5 Koninklijke PBNA B.V. ma prawo żądać zabezpieczenia płatności zarówno przed jak i po zawarciu umowy. Stosuje się zawieszenie wykonania umowy przez Koninklijke PBNA B.V. do momentu dostarczenia zabezpieczenia i/lub (w całości lub w części) otrzymania przez Koninklijke PBNA B.V. zaliczki.

Artykuł 7 Akceptacja uczestników

7.1 Akceptacja Uczestnika na podstawie norm kwalifikacyjnych wydanych przez Koninklijke PBNA B.V. lub określonych w Regulaminie Egzaminacyjnym nie gwarantuje pomyślnego zdania Egzaminu. Jeśli Egzamin organizowany jest we współpracy z Klientem, wybór Uczestników pozostawiamy w zasadzie Klientowi. Czyniąc to, Klient zobowiązany jest przestrzegać w jak największym stopniu standardów przyjęć firmy Koninklijke PBNA B.V.

7.2 Koninklijke PBNA B.V. ma prawo do wykluczenia z dalszego udziału w egzaminie uczestników, którzy swoim postępowaniem lub w inny sposób uniemożliwiają normalny przebieg egzaminu. Wyłączenie nie ma wpływu na obowiązek uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

7.3 Koninklijke PBNA B.V. nie jest zobowiązana do powtórzenia egzaminu dla Uczestników, którzy nie mogli wziąć w nim udziału. Zapłata za pominięty egzamin nadal obowiązuje.

7.4 Co do zasady, nie będą wydawane duplikaty dyplomów i/lub świadectw. Koninklijke PBNA B.V. może, według własnego uznania, zrobić wyjątek w przypadkach, w których wydaje się to słuszne ze względu na szczególne okoliczności. W takim przypadku duplikaty zostaną dostarczone za opłatą.

7.5 Klient zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania pracowników Koninklijke PBNA B.V., którzy wykonują (lub będą wykonywać) pracę na terenie firmy Klienta w ramach umowy o ewentualnych zagrożeniach, jakie mogą tam wystąpić w związku z działalnością firmy Klienta. Ponadto Koninklijke PBNA B.V., a przynajmniej jej pracownicy, muszą być odpowiednio poinformowani o działaniach podjętych przez Klienta w celu zmniejszenia wyżej wymienionych zagrożeń i zapobiegania wypadkom.

Artykuł 8. Prawa własności intelektualnej

8.1 Prawa autorskie i/lub wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami do egzaminu lub materiałami dydaktycznymi produkowanymi i/lub udostępnianymi przez Koninklijke PBNA B.V. lub wszelkimi innymi pracami wynikającymi lub związanymi z egzaminem należą do Koninklijke PBNA B.V. lub jej licencjodawców, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

8.2 Klient i Uczestnik mogą korzystać z materiałów egzaminacyjnych lub dydaktycznych lub wszelkich innych prac wyprodukowanych i/lub udostępnionych przez Koninklijke PBNA B.V. wyłącznie w celach prywatnych. Nie jest to dozwolone bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Koninklijke PBNA B.V.:

Powielanie i/lub publikowanie całości lub części materiałów egzaminacyjnych lub dydaktycznych lub jakiejkolwiek innej pracy za pomocą druku, kserokopii, mikrofilmu, płyty obrazowej, dysku magnetycznego lub taśmy, przechowywanie w systemie konsultacyjnym dostępnym dla osób trzecich lub przechowywanie w inny sposób elektroniczny, mechaniczny lub inny.
Przekazywanie, sprzedaż lub inne udostępnianie osobom trzecim, w całości lub w części, materiałów do egzaminów lub materiałów dydaktycznych lub jakiejkolwiek innej pracy.

Artykuł 9. Odpowiedzialność, dane firmy

9.1 Odpowiedzialność Koninklijke PBNA B.V., w tym ustawowa odpowiedzialność za pracowników i osoby trzecie zaangażowane przez Koninklijke PBNA, za straty pieniężne i niematerialne, w tym straty wynikowe, których powstanie można przypisać Koninklijke PBNA, jest we wszystkich przypadkach ograniczona do maksymalnej wartości faktury w tej części umowy, z której wynika odpowiedzialność.

9.2 Koninklijke PBNA B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w majątku (osobistym) Uczestnika lub Klienta.

9.3 Wszystkie materiały egzaminacyjne lub materiały dydaktyczne opracowane i/lub stworzone przez Koninklijke PBNA B.V. lub wszelkie inne prace wynikające lub związane ze zleceniem lub egzaminem zostały starannie opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą. Koninklijke PBNA B.V. nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z działań i/lub decyzji podjętych w oparciu o te materiały i prace.

9.4 Jeżeli Klient dostarcza rysunki, modele lub inne instrukcje w najszerszym znaczeniu tego słowa w celu opracowania i/lub komponowania materiałów egzaminacyjnych lub dydaktycznych lub innych prac, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby produkcja materiałów egzaminacyjnych lub innych prac nie naruszała żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich ani żadnych innych praw. Klient zabezpieczy Koninklijke PBNA B.V. przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w tym zakresie.

9.5 Koninklijke PBNA BV rejestruje dane osób fizycznych w celu realizacji umów. Dane te są wykorzystywane do zawarcia umowy oraz do informowania osób o produktach i usługach Koninklijke PBNA BV, które są dla nich istotne. Jeśli osoba fizyczna nie chce otrzymywać tych informacji, może poinformować o tym na piśmie Koninklijke PBNA BV: Koninklijke PBNA BV, H.A. Lorentzstraat 1A, 3331 EE Zwijndrecht.

9.6 Koninklijke PBNA B.V. zobowiązuje się do przechowywania wszystkich danych firmy przekazanych przez Klienta z należytą starannością. Koninklijke PBNA B.V. nie ujawnia i nie publikuje tych danych osobom trzecim do wglądu lub do wykorzystania bez uprzedniej konsultacji z Klientem. Wszelkie dane przekazane Koninklijke PBNA przez Klienta i/lub Uczestnika będą wykorzystywane przez Koninklijke PBNA w celu realizacji zlecenia, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

9.7 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji i norm bezpieczeństwa wydanych w imieniu Koninklijke PBNA. Jeżeli Uczestnik odmówi, konsekwencje tego będą w całości ponoszone przez Uczestnika.

Artykuł 10. Rezygnacja

10.1 W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń do egzaminu Koninklijke PBNA B.V. ma prawo do anulowania egzaminu i nie przyjęcia zgłoszenia, w którym to przypadku zaliczy wszelkie opłaty egzaminacyjne już uiszczone na rzecz Uczestnika(ów).

10.2 Klient lub Uczestnik może zrezygnować z udziału w Egzaminie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Data wysłania wiadomości e-mail otrzymanej przez PBNA jest datą wypowiedzenia umowy. Dowodem rezygnacji jest pisemne potwierdzenie Royal PBNA. Planowany termin egzaminu jest punktem wyjścia do obsługi odwołania. W przypadku tego anulowania obowiązują następujące zasady.

Egzaminy firmowe/firmowe:

Egzamin firmowy można bezpłatnie odwołać do 1 tygodnia przed rozpoczęciem egzaminu. Jeśli Klient anuluje Egzamin na mniej niż 1 tydzień przed rozpoczęciem Egzaminu, to w przypadku rezygnacji w okresie od 1 do 7 dni przed egzaminem, zostanie pobrana opłata w wysokości 40 € na pokrycie kosztów Lidera Egzaminu. W przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 1 dnia zostanie pobrana opłata w wysokości 80 € na pokrycie kosztów egzaminatora.

Egzamin otwarty lub indywidualny:
Klient lub Uczestnik może bezpłatnie zrezygnować z Egzaminu do 24 godzin przed rozpoczęciem Egzaminu. Jeśli Klient anuluje Egzamin na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem Egzaminu, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty uzgodnionej za dany Egzamin. 

Egzaminy praktyczne F-gazy, IECEx i STIPEL NEN 3140
Egzaminy praktyczne F-gazów, IECEx i STIPEL NEN 3140 można bezpłatnie odwołać do 2 tygodni przed terminem egzaminu. Jeśli Klient anuluje Egzamin na mniej niż 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty uzgodnionej za dany Egzamin.

Artykuł 11. Siła wyższa

Jeżeli w uzasadnionej opinii firmy Koninklijke PBNA B.V. siła wyższa stanowi powód, jest ona uprawniona do rozwiązania Umowy w całości lub w części lub czasowego zawieszenia wykonania Umowy, bez obowiązku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

W niniejszym Regulaminie, termin “siła wyższa” oznacza, oprócz tego, co jest rozumiane w tym zakresie przez prawo i orzecznictwo, wszystkie zewnętrzne przyczyny, przewidziane lub nieprzewidziane, na które nie można wywierać żadnego wpływu, w wyniku których wykonanie zobowiązań jest całkowicie lub częściowo uniemożliwione lub w wyniku których wykonanie zobowiązań nie może być racjonalnie wymagane od Koninklijke PBNA B.V. Okoliczności te obejmują wszelkie strajki, pożar, chorobę, kradzież, przerwy w działaniu firmy, awarie energetyczne, brak dostaw lub opóźnione dostawy przez dostawców lub inne zaangażowane osoby trzecie, trzęsienia ziemi, środki podjęte przez jakikolwiek organ rządowy, wystąpienie siły wyższej u zaangażowanej osoby trzeciej, konsekwencje włamań hakerów i awarii technicznych. Przez siłę wyższą rozumie się również awarie w sieci (telekomunikacyjnej) lub połączeniu lub używanych systemach łączności i/lub zawieszenie lub cofnięcie akredytacji udzielonej Koninklijke PBNA BV na przeprowadzenie egzaminów na dany temat.

Wszelkie środki pieniężne wpłacone przez Klienta z góry będą zwracane przez Koninklijke PBNA B.V. tylko proporcjonalnie w przypadku wystąpienia trwałej siły wyższej, po odjęciu 20% całkowitej wartości faktury jako rekompensaty za poniesione już przez Koninklijke PBNA B.V. koszty. Jeżeli kwota już zapłacona jest mniejsza niż 20% całkowitej wartości faktury, nie dokonuje się zwrotu.

Jeśli siła wyższa odnosi się do danego egzaminu, Koninklijke PBNA B.V. postara się - jeśli to możliwe - ustalić inną godzinę lub termin dla przeprowadzenia tego egzaminu.

Artykuł 12. Rozwiązanie

Koninklijke PBNA B.V. może rozwiązać umowę z Klientem listem poleconym ze skutkiem natychmiastowym i bez interwencji sądowej, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, jeżeli:

Klient składa wniosek o zawieszenie płatności lub ogłoszenie jego upadłości lub oferuje ugodę poza upadłością, lub przejęcie jakiejkolwiek części jego majątku;
Klient zaprzestaje działalności, przestaje realizować swój cel statutowy, decyduje się na likwidację, czy w jakikolwiek inny sposób traci osobowość prawną;
Klient lub Uczestnik nie wywiązuje się z jednego lub więcej zobowiązań wynikających z umowy, nie wypełnia ich w terminie lub nie wypełnia ich w sposób prawidłowy oraz nie naprawia tego uchybienia w terminie 30 dni od dnia, w którym Koninklijke PBNA B.V. zawiadomiła go o tym fakcie listem poleconym. Powyższe zapisy nie mają wpływu na pozostałe uprawnienia przysługujące Koninklijke PBNA B.V. na mocy prawa, takie jak prawo do żądania wykonania i/lub prawo do odszkodowania.

Artykuł 13. Prawo właściwe i właściwy sąd

Wszystkie umowy zawarte z Koninklijke PBNA B.V. podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory są wnoszone do właściwego sądu w Rotterdamie. Jeśli dotyczy to sporu z drugą stroną, która jest konsumentem (tj. osobą fizyczną nie działającą w ramach swojego zawodu lub działalności gospodarczej), Koninklijke PBNA może również przekazać spór do sądu właściwego miejscowo na podstawie prawa. Jeżeli mimo to Koninklijke PBNA skieruje spór do sądu w Rotterdamie, konsument ten będzie miał prawo do wyboru sądu właściwego zgodnie z prawem, pod warunkiem, że zawiadomi o tym Koninklijke PBNA w ciągu czterech tygodni po tym, jak Koninklijke PBNA powołała się na tę klauzulę na piśmie.

Powyższy Regulamin Ogólny został złożony w Izbie Handlowej w Rotterdamie pod numerem 09017208.

 

Strona www.pbna.com jest wielojęzyczna. Wszystkie treści są automatycznie tłumaczone. Jako usługa dla naszych zagranicznych klientów, powyższe warunki są również automatycznie tłumaczone. W przypadku rozbieżności pomiędzy tekstem holenderskim a tłumaczeniem, tekst holenderski ma znaczenie rozstrzygające.

Może ulec zmianie (wrzesień 2023 r.)

Dane kontaktowe

Adres:
H.A. Lorentzstraat 1A
3331 EE Zwijndrecht
Izba Handlowa: 09017208

Adres do korespondencji:
P.O. Box 68
3330 AB Zwijndrecht
Numer VAT: PL 00.18.22.834.B01

Telefon: (078) 62 53 889

Masz pytania?

Telefon: (078) 62 53 889
Formularz kontaktowy