Termeni și condiții generale

 

Articolul 1. Definiții

Pentru următoarea perioadă de timp:

a. PBNA
Cu sediul în Zwijndrecht, reprezintă o denumire comercială a Koninklijke PBNA B.V.

B. Client
Orice companie, instituție sau persoană fizică care negociază cu Koninklijke PBNA B.V. cu privire la atribuirea unui Contract sau care a atribuit un contract către Koninklijke PBNA B.V.

c. Contract

atribuirea de către un client a responsabilității de a oragniza un examen cătreKoninklijke PBNA B.V., în beneficiul sau nu al personalului companiei sau instituției în cauză;
atribuirea unei sarcini de către Client către Koninklijke PBNA B.V. de a susține Examenul sau de a oferi Materiale didactice sub orice formă;
sarcina de a furniza servicii, cum ar fi consilierea, în sensul cel mai larg al cuvântului.
d. Examen
Un examen oferit de Koninklijke PBNA B.V.

E. Participant
Persoana fizică sau persoana specificată de Client care participă la un examen oferit de Koninklijke PBNA B.V.

F. Înregistrare
Înregistrarea unui Participant la un Examen, prin care se încheie un acord de examinare.

g. Examen sau Materiale didactice
Materiale de examinare sau de testare, documentație, materiale didactice, de curs sau orice alt material, sub orice formă, utilizat pentru pregătirea sau desfășurarea Examenului sau a Contractului.

Articolul 2. Aplicabilitatea

2.1 Acești termeni și condiții generale se aplică tuturor ofertelor și estimărilor venite de la Koninklijke PBNA B.V. și tuturor acordurilor încheiate de Koninklijke PBNA B.V. în măsura în care acest lucru nu a fost deviat prin acord scris. Efectuarea examinărilor de către Koninklijke PBNA este, de asemenea, reglementată de „Regulamentele de examen ale Koninklijke PBNA”. Aceste regulamente pot fi consultate la www.PBNA.com și pot fi trimise gratuit la cerere.

2.2 Prin Înregistrare sau crearea unui Contract, Participantul și Clientul acceptă aplicabilitatea acestor condiții, precum și cele din Regulamentele de examen ale Koninklijke PBNA. Aplicabilitatea termenilor și condițiilor generale principale, indiferent cum sunt numite, este respinsă în mod expres.

2.3 În cazul în care Clientul asigură Înregistrarea Participantului, Clientul este obligat să informeze și să impună Participantului acești termeni și condiții generale și Regulamentele de examen ale Koninklijke PBNA . Clientul asigură Koninklijke PBNA B.V. împotriva tuturor pretențiilor Participantului, în cazul în care Koninklijke PBNA B.V. nu poate invoca clauzele acestor termeni și condiții sau Regulamentele de examen ale Koninklijke PBN împotriva Participantului pentru încălcarea obligației Clientului menționate în prezentul alineat.

Articolul 3 Acorduri

3.1 Înregistrările sunt obligatorii pentru Koninklijke PBNA B.V. numai după ce Koninklijke PBNA B.V. le-a confirmat în scris, prin e-mail sau prin telefon.

3.2 Modificările aduse Contractului de către Client sau Participant obligă pe Koninklijke PBNA B.V. numai în măsura în care Koninklijke PBNA B.V. a acceptat aceste modificări în scris sau în măsura în care Koninklijke PBNA B.V. a început efectiv executarea Contractului modificat.

3.3 Toate declarațiile și/sau mentiunile privind serviciile și produsele sunt făcute la cunoștința Koninklijke PBNA B.V., dar pot diferi în mod rezonabil.

3.4 Modificările unui Contract pot duce la ajustarea prețului convenit și/sau a datelor inițiale de planificare și examinare. Aceste modificări nu conferă motive de dizolvare.

Articolul 4. Preţuri

4.1 Toate prețurile nu includ TVA, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel. Koninklijke PBNA B.V. are dreptul de a transmite clientului sau Participantului orice modificare a cotei TVA.

Articolul 5. Planificare, date de examen

5.1 Toate datele de examinare și locurile de examinare menționate de Koninklijke PBNA B.V. au fost stabilite folosind cele mai bune cunoștințe, pe baza datelor pe care le cunoaște la momentul încheierii acordului. Acestea vor fi respectate cât mai mult posibil, dar nu pot fi considerate ca un termen final (deadline) decât dacă s-a convenit în mod expres altfel în scris.

5.2 Koninklijke PBNA B.V. nu poate fi ținută la răspundere pentru datele de examen care nu mai pot fi realizate din cauza unor circumstanțe neprevăzute care au avut loc după încheierea acordului. În cazul în care orice termen limită este depășit, Koninklijke PBNA B.V. și Clientul vor discuta această chestiune cât mai curând posibil, sau Koninklijke PBNA va informa Participantul cât mai curând posibil.

Articolul 6. Plată

6.1 Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel sau dacă Regulamentele de Examen ale Koninklijke PBNA arată altfel, Clientul sau Participantul trebuie să plătească facturile în termen de 30 de zile de la data emiterii.

6.2 În cazul în care plata nu se efectuează la timp, se va considera că Clientul și/sau Participantul nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale.

6.3 Clientul și/sau Participantul vor datora, fără a aduce atingere celorlalte obligații ale acestora, dobânzi legale pentru sumele restante de la data scadenței facturii până în ziua plății integrale.

6.4 Toate costurile suportate de Koninklijke PBNA B.V. pentru a colecta ceea ce i se datorează vor fi suportate de către Client sau Participant. Aceste costuri se ridică la cel puțin 10%, cu minimum 115 € din suma datorată..

6.5 Koninklijke PBNA B.V. are întotdeauna dreptul de a solicita o garanție pentru plată atât înainte, cât și după încheierea unui acord. Acest lucru se aplică în cazul suspendării punerii în aplicare de către Koninklijke PBNA B.V. a acordului până la punerea în aplicare a garanției și/sau (integral sau parțial) plata în avans a fost primită de Koninklijke PBNA B.V.

Articolul 7. Admiterea participanților

7.1 Admiterea unui participant pe baza cerințelor prevăzute de Koninklijke PBNA B.V. sau a standardelor de admitere stabilite în Regulamentele de Examen nu garantează că participantul va finaliza cu succes examenul. În cazul în care un examen este organizat în colaborare cu un Client, selecția Participanților este, în principiu, lăsată la latitudinea Clientului. În acest sens, acesta va adera cât mai mult posibil la standardele de admitere ale Koninklijke PBNA B.V.

7.2 Koninklijke PBNA B.V. are dreptul de a exclude participanții care, prin comportamentul lor împiedică în vreun mod desfășurarea normală a examenului. Excluderea nu aduce atingere niciunei obligații de plată a taxei de examen.

7.3 Koninklijke B.V. nu este obligată să repete un examen pentru participanții PBNA care nu au reușit să participe. Plata examenelor pierdute rămâne obligatorie.

7.4 În principiu, nu se pun la dispoziție duplicate ale Diplomelor și/sau Certificatelor. Koninklijke PBNA B.V. poate, în opinia sa, să facă excepții în cazurile în care acest lucru este echitabil, pe baza unor circumstanțe speciale. Într-un astfel de caz, duplicatele vor fi furnizate contra cost.

7.5 Clientul se angajează să informeze în prealabil angajații Koninklijke PBNA B.V. care (merg) să desfășoare muncă la sediul său, cu privire la posibilele pericole care pot implica activitățile companiei Clientului. În plus, Koninklijke PBNA B.V., cel puțin angajații săi, ar trebui să fie suficient de informați cu privire la măsurile luate de Client pentru a reduce pericolele menționate anterior și pentru a preveni accidentele.

Articolul 8 Drepturile de proprietate intelectuală

8.1 Dreptul de autor și/sau alt drept de proprietate intelectuală asupra Materialelor de Examen sau de Curs sau a oricărei alte lucrări rezultate din examen, puse la dispoziție de Koninklijke PBNA B.V., reprezintă proprietatea Koninklijke PBNA B.V. sau a licențiatorilor săi, cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod expres altfel în scris.

8.2 Clientul și Participantul pot folosi Materialul de Examen sau de Curs sau orice altă lucrare produsă și/sau pusă la dispoziție de Koninklijke PBNA B.V. în propriul lor beneficiu. Fără permisiunea expresă scrisă în prealabil a Koninklijke PBNA B.V., nu este permisă:

Multiplicarea și/sau publicarea materialor de examen sau curs sau orice altă lucrare prin printare, fotocopiere, microfilm, placă de imagine, disc magnetic sau bandă, depozitarea într-un sistem de consultanță terț sau în orice alt mod electronic, mecanic sau de altă natură.
Predarea, vânzarea sau punerea la dispoziție către terți, sau în orice alt mod, în totalitate sau parțial, a materialor pentru examen sau curs sau a oricărei alte lucrări.

Articolul 9. Răspunderea, datele companiei

9.1 Răspunderea Koninklijke PBNA B.V., inclusiv răspunderea civilă pentru personalul său și pentru terții angajați de acesta, pentru daune materiale și daune intangibile, inclusiv daune letale, a căror origine este imputabilă Koninklijke PBNA, este în toate cazurile limitată la un maxim al valorii facturii părții din contract din care rezultă răspunderea.

9.2 Koninklijke PBNA B.V. nu își asumă răspunderea pentru daunele aduse proprietății (personale) a Participantului sau Clientului.

9.3 Întregul Material de Examen și Curs elaborat și/sau compus de Koninklijke PBNA B.V. sau orice altă lucrare rezultată din Examen sau legată de Contract, a fost întocmită cu atenție, după cunoștințele noastre cele mai bune. Cu toate acestea, Koninklijke PBNA B.V. nu își asumă nicio răspundere pentru daunele de orice fel care rezultă din acțiuni și/sau decizii bazate pe materialele și lucrările în cauză.

9.4 În cazul în care Clientul face desene, modele sau alte indicații în cel mai larg sens al cuvântului disponibil pentru dezvoltarea și/sau compoziția Examenului sau a Materialului de Curs sau a altor lucrări, Clientul își asumă întreaga responsabilitate și răspundere pentru crearea Materialului de Examen sau a altor lucrări care nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților sau nu încalcă niciun alt drept. Clientul va proteja Koninklijke PBNA B.V. de toate pretențiile terților în această privință.

9.5 Koninklijke PBNA B.V. înregistrează datele de la persoane fizice pentru punerea în aplicare a acordurilor. Aceste informații sunt utilizate pentru a efectua un acord și pentru a informa persoanele cu privire la produsele și serviciile Koninklijke PBNA B.V. relevante pentru acestea.

9.6 Koninklijke PBNA B.V. se angajează să păstreze cu atenție toate datele companiei furnizate de Client. Koninklijke PBNA B.V. nu va furniza sau publica aceste informații unor terțe părți pentru inspecție sau pentru utilizare decât după consultarea prealabilă cu Clientul. Orice informație pusă la dispoziția Koninklijke PBNA de către Client și/sau Participant va fi disponibilă gratuit pentru Koninklijke PBNA pentru punerea în aplicare a Contractului, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris..

9.7 Participanții trebuie să respecte instrucțiunile și standardele de siguranță emise în numele Koninklijke PBNA. În caz de refuz din partea Participantului, consecințele sunt în întregime în responsabilitatea Participantului.

Articolul 10. Anulare

10.1 În cazul unor cereri insuficiente pentru un Examen, Koninklijke PBNA B.V. are dreptul de a anula un examen și de a nu accepta o Înregistrare, dar poate, de asemenea, să crediteze taxele de examen deja plătite de Participant sau Participanți.

10.2 Clientul sau Participantul poate anula participarea la un examen prin e-mail. Data e-mailului primit de PBNA va servi drept notificare de anulare. Confirmarea scrisă din partea Royal PBNA va servi drept dovadă a anulării. Data programată a examenului servește drept punct de plecare în tratarea anulării. În cazul acestei anulări se aplică următoarele reguli.

Examene în cadrul companiei/întreprinderii:

Un examen de companie poate fi anulat gratuit cu până la 1 săptămână înainte de începerea examenului. În cazul în care clientul anulează cu mai puțin de 1 săptămână înainte de începerea examenului, anularea între 1 și 7 zile înainte de examen va fi taxată cu 40 EUR pentru a acoperi costurile examinatorului. Pentru anularea în termen de 1 zi, se vor percepe 80 € pentru a acoperi costurile examinatorului.

Examinare deschisă sau individuală:
Clientul sau participantul poate anula gratuit cu până la 24 de ore înainte de începerea examenului. În cazul în care clientul anulează cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea examenului, clientul va datora taxa integrală convenită pentru examenul respectiv. 

Examene practice pentru gazele F, IECEx și STIPEL NEN 3140
Examenele practice pentru gazele F, IECEx și STIPEL NEN 3140 pot fi anulate gratuit cu până la 2 săptămâni înainte de data examenului. În cazul în care clientul anulează cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de începerea examenului, clientul datorează taxa integrală convenită pentru examenul în cauză.

Articolul 11. Forță majoră

În cazul în care, în opinia rezonabilă a Koninklijke PBNA B.V. apare o situație de forță majoră, aceasta are dreptul de a rezilia integral sau parțial acordul sau de a suspenda temporar punerea în aplicare a acordului, fără nicio compensație.

Forța majoră înseamnă, în aceste termene și condiții, pe lângă cele înțelese în drept și jurisprudență, toate cauzele externe, prevăzute sau neprevăzute, care nu pot fi influențate, împiedicând astfel îndeplinirea obligațiilor sale în totalitate sau parțial sau împiedicând astfel îndeplinirea obligațiilor Koninklijke PBNA B.V. Aceste circumstanțe includ greve, incendii, boli, furt, perturbări ale afacerii, defecțiuni de energie electrică, furnizarea cu întârziere de produse și servicii din partea furnizorilor sau a altor terțe părți implicate, cutremure, măsuri luate de orice autoritate publică, forță majoră în cazul în care o terță parte este implicată, consecințele de hacking și defecțiuni tehnice. Forța majoră înseamnă, de asemenea, defecțiunile unei rețele (de telecomunicații) sau ale sistemelor de conectare sau de comunicații utilizate și/sau suspendarea sau retragerea unei aprobări acordate Koninklijke PBNA B.V. pentru a organizarea examenele unui anumit subiect.

Orice fonduri plătite în avans de client vor fi rambursate de Koninklijke PBNA B.V. proporțional cu forța majoră rămasă, după deducerea a 20% din valoarea totală a facturii ca compensație pentru costurile deja suportate de Koninklijke PBNA B.V. În cazul în care valoarea totală deja plătită este mai mică de 20% din valoarea totală a facturii, nu se efectuează nicio restituire.

În cazul în care forța majoră se referă la un anumit Examen, Koninklijke PBNA B.V. va încerca – dacă este posibil – să determine un alt moment sau o altă zi psentru organiza acest examen.

Articolul 12. Rezilierea

Koninklijke PBNA B.V. poate, fără nicio compensație, să rezilieze Contractul cu Clientul prin scrisoare recomandată cu efect imediat și fără intervenție judiciară, dacă:

Clientul suspendă plata sau aplică pentru faliment sau este declarat în stare de faliment sau oferă un acord în afara falimentului, sau sunt confiscate orice părți ale activelor sale;
Clientul își încetează activitatea, încetează să își urmărească scopul statutar, decide să lichideze sau își pierde personalitatea juridică;
Clientul sau Participantul nu îndeplinește una sau mai multe obligații care decurg din acord, nu la timp sau nu în mod corespunzător și nu încetează această neglijență în termen de 30 de zile, după ce Koninklijke PBNA B.V. a solicitat acest lucru prin scrisoare recomandată. Dispozițiile în acest scop nu aduc atingere competențelor rămase care urmează să fie atribuite Koninklijke PBNA B.V. aplicabile din punct de vedere juridic, cum ar fi cele de a solicita respectarea și/sau compensarea.

Articolul 13. Legea aplicabilă și instanța competentă

Toate acordurile încheiate cu Koninklijke PBNA B.V. sunt reglementate de legislația olandeză. Toate litigiile sunt aduse în fața instanței competente din Rotterdam. În cazul unui litigiu cu o contraparte care este un consumator (fiind o persoană fizică care nu acționează în exercitarea profesiei sau a activității sale), atunci Koninklijke PBNA poate, de asemenea, să sesizeze judecătoria relativ competentă în temeiul legii. În cazul în care Koninklijke PBNA prezintă totuși litigiul în fața instanței din Rotterdam, acest consumator are dreptul de a alege să fie judecat de judecătorul competent prin lege, cu condiția ca acesta să facă acest lucru în scris către Koninklijke PBNA în termen de patru săptămâni de la invocarea clauzei respective de către Koninklijke PBNA.

Termenii și condițiile de mai sus au fost depuse la Camera de Comerț din Rotterdam cu numărul 09017208

 

Site-ul www.pbna.com este multilingv. Tot conținutul este tradus automat. Condițiile de mai sus au fost, de asemenea, traduse automat ca un serviciu pentru clienții noștri vorbitori de limbă străină. În cazul unui conflict între textul olandez și traducere, textul olandez va prevala.

Sub rezerva modificărilor (septembrie 2023)

Informații de contact

Vizita:
H.A. Lorentzstraat 1A
3331 EE Hogwarts
KvK: 09017208

Adresa poștală:
Cutie poștală 68
3330 AB Zwijndrecht
Număr TVA: NL 00.18.22.834.B01

Telefon: (078) 62 53 889

Aveți vreo întrebare?

Telefon: (078) 62 53 889
Formular de ontact