Genel

 

Madde 1. Tanımlar

Aşağıdaki amaçlar için:

a. PBNA
Zwijndrecht'te bulunan Koninklijke PBNA B.V.

B. Müşteri
Bir Atamanın sağlanması hakkında Koninklijke PBNA B.V. ile müzakere eden veya Koninklijke PBNA B.V.'ye bir Atama veren herhangi bir şirket, kurum veya kişi.

c. Atama

bir Müşterinin, ilgili şirket veya kurum personelinin yararına olsun veya bulunmayın, bir sınav sağlamak için Koninklijke PBNA B.V.'ye atanması;
müşterinin sınav veya sınav teslimi için Koninklijke PBNA B.V.'ye atanması Herhangi bir biçimde eğitim materyali;
tavsiye gibi hizmetleri sağlama görevi, kelimenin en geniş anlamıyla her şey.
d. Sınav
Koninklijke PBNA B.V. tarafından sağlanan bir sınav.

E. Katılımcı
Koninklijke PBNA B.V. tarafından sağlanan bir Sınava katılan özel kişi veya Müşteri tarafından belirtilen kişi.

F. Giriş
Bir Katılımcının sınav için bir anlaşmanın yapılması için bir Sınava kaydı.

g. Muayene veya Eğitim materyalleri
Sınav veya sınav materyali, dokümantasyon, öğretim materyalleri veya Sınav veya Atamanın hazırlanması veya yürütülmesi için kullanılan herhangi bir biçimdeki herhangi bir materyal.

Madde 2. Uygulanabilirlik

2.1 Bu genel hüküm ve koşullar, Koninklijke PBNA B.V.'nin tüm teklif ve teklifleri ve yazılı anlaşma ile sapmadığı sürece Koninklijke PBNA B.V. tarafından yapılan tüm anlaşmalar için geçerlidir. "Sınav Yönetmeliği Royal PBNA", Koninklijke PBNA tarafından www.PBNA.com danışılabilen ve talep üzerine ücretsiz olarak gönderilen sınavların uygulanması için de geçerlidir.

2.2 Kayıt olarak veya bir sipariş vererek, Katılımcı ve Müşteri bu koşulların yanı sıra Sınav Yönetmeliği Royal PBNA'nın uygulanabilirliğini kabul eder. Müşterinin Genel Hüküm ve Koşullarının uygulanabilirliği, ancak adlandırılmış olsa da, açıkça reddedilir.

2.3 Müşteri Katılımcının Kaydı ile ilgilenirse, Müşteri bu genel hüküm ve koşulları ve Sınav Yönetmeliği Royal PBNA'yı Katılımcıya Vis-à-vis Koninklijke PBNA B.V. olarak yayınlamayı ve dayatmayı taahhüt eder. Koninklijke PBNA B.V., bu genel hüküm ve koşulların hükümlerini veya Sınav Yönetmeliği Royal PBNA'yı bu paragrafta belirtilen yükümlülüğü ihlal ettiği için çağıramazsa, Koninklijke PBNA B.V.'yi Katılımcının tüm iddialarına karşı tazmin eder.

Madde 3. Anlaşma

3.1 Kayıtlar Koninklijke PBNA B.V.'ye ancak Koninklijke PBNA B.V. bunları yazılı olarak, e-postayla veya telefonla onayladıktan sonra bağlayıcıdır.

3.2 Müşteri veya Katılımcı tarafından Atamada yapılan değişiklikler Koninklijke PBNA B.V.'yi yalnızca Koninklijke PBNA B.V.'nin bu değişiklikleri yazılı olarak kabul ettiği ölçüde veya Koninklijke PBNA B.V. değiştirilen Atamanın yürütülmesine başladığı sürece.

3.3 Hizmetler ve ürünlerle ilgili tüm açıklamalar ve/veya bahsetmeler Royal PBNA B.V.'nin en iyilerine yapılır, ancak makul bir şekilde sapabilir.

3.4 Bir sipariş ile yapılan veya atamadan yapılan değişiklikler, kararlaştırılan fiyata ve/veya orijinal planlama ve sınav tarihlerinin ayarlanmasına neden olabilir. Bu değişiklikler çözülmeye zemin hazırlamıyor.

Madde 4. Övgü

4.1 Aksi açıkça belirtilmedikçe, tüm fiyatlar KDV hariçtir. Koninklijke PBNA B.V., KDV oranındaki herhangi bir değişikliği Müşteriye veya Katılımcıya aktarma hakkına sahiptir.

Madde 5. Planlama, sınav tarihleri

5.1 Koninklijke PBNA B.V. tarafından belirtilen tüm sınav tarihleri ve sınav yerleri, anlaşmaya varıldığı sırada bildiği verilere dayanarak bilgisine en iyi şekilde belirlenmiştir. Bunlar mümkün olduğunca gözlemlenecektir, ancak yazılı olarak aksi açıkça kararlaştırılmadıkça ölümcül bir terim olarak kabul edilemez.

5.2 Koninklijke PBNA B.V., anlaşmaya girdikten sonra meydana gelen öngörülemeyen durumlar nedeniyle artık gerçekleştirilemeyen sınav tarihlerine bağlı değildir. Herhangi bir terim tehdit edilirse, Koninklijke PBNA B.V. ve Müşteri bunu mümkün olan en kısa sürede tartışacaktır veya Koninklijke PBNA Katılımcısını en kısa sürede bilgilendirecektir.

Madde 6. Ödeme

6.1 Açıkça aksi kararlaştırılmadıkça veya Sınav Yönetmeliği Koninklijke PBNA'sının aksini göstermesi durumunda, Müşteri veya Katılımcı fatura tarihinden itibaren otuz gün içinde fatura ödemek zorundadır.

6.2 Ödeme zamanında yapılmazsa, Müşteri ve/veya Katılımcı, varsayılanın gerekli olduğuna dair başka bir bildirimde bulunmadan varsayılandır.

6.3 Müşteri ve/veya katılımcı, diğer yükümlülükleri saklı kalmakla birlikte, faturanın son tarihinden tam ödeme gününe kadar ödenmemiş tutarlar için yasal faiz borçludır.

6.4 Koninklijke PBNA B.V.'nin müşteriyi veya katılımcıyı toplamak için yapması gereken tüm maliyetler. Bu maliyetler, talep edilecek tutarın en az 115 € ile en az% 10'unu tutar.

6.5 Koninklijke PBNA B.V. her zaman bir anlaşmanın bitiminden önce ve sonra ödeme için güvenlik talep etme hakkına sahiptir. Bu, güvenlik sağlanana ve/veya (kısmen veya kısmen) Ön Ödeme Koninklijke PBNA B.V. tarafından alınana kadar anlaşmanın Koninklijke PBNA B.V. tarafından yürütülmesinin askıya alınması altında geçerlidir.

Madde 7. Kabul Katılımcıları

7.1 Bir Katılımcının Koninklijke PBNA B.V. tarafından sağlanan veya Sınav Yönetmeliğinde belirtilen kabul standartlarına uygunluk esasına göre kabul edilerek kabul, Katılımcının Sınavı başarıyla tamamlayacağını garanti etmez. Bir Sınav Bir Müşteri ile işbirliği içinde düzenlenirse, Katılımcı seçimi prensip olarak Müşteriye bırakılır. Bunu yaparken, Koninklijke PBNA B.V.'nin kabul standartlarına mümkün olduğunca bağlı kalacaktır.

7.2 Koninklijke PBNA B.V., davranışlarına göre veya Sınavın normal seyrini başka bir şekilde engelleyen Katılımcıları Sınava daha fazla katılmaktan hariç tutma hakkına sahiptir. Hariç tutma, Sınav Ücretlerini ödeme yükümlülüğüne halel getirmez.

7.3 Koninklijke PBNA B.V., katılması engellenen Katılımcılar için bir sınavı tekrarlamak zorunda değildir. Kaçırılan sınavların ödemesi etkilenmez.

7.4 Prensip olarak Diploma ve/veya Sertifikaların mükerrerleri bulunmamaktadır. Koninklijke PBNA B.V., özel durumlar temelinde bunun adil olduğu durumlarda kendi görüşüne göre buna istisnalar getirebilir. Böyle bir durumda, mükerrerler ücret karşılığında sağlanacaktır.

7.5 Müşteri, Müşterinin şirketinin faaliyetlerinin gerektirebileceği olası tehlikeler hakkında, sözleşme bağlamında Müşterinin tesislerinde iş yapan veya yürütecek olan Koninklijke PBNA B.V. çalışanlarını önceden bilgilendirmeyi taahhüt eder. Ayrıca, Koninklijke PBNA B.V., veya en azından çalışanları, yukarıda belirtilen tehlikeleri azaltmak ve kazaları önlemek için Müşteri tarafından alınan önlemler hakkında yeterince bilgilendirilmelidir.

Madde 8. Fikri mülkiyet hakları

8.1 Koninklijke PBNA B.V. tarafından üretilen veya sunulan Sınav veya Eğitim Materyali veya Sınavla ilgili veya sınavla ilgili diğer herhangi bir çalışmanın telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakkı, taraflar yazılı olarak aksini açıkça kabul etmedikçe, Koninklijke PBNA B.V.c.Q. lisans verenlerine ait.

8.2 Müşteri ve katılımcı, Koninklijke PBNA B.V. tarafından üretilen ve/veya kullanıma sunulan Muayene veya Muayeneyi kullanabilir. Eğitim materyallerini veya diğer çalışmaları yalnızca kendi yararınıza kullanın. Şunları yapmasına izin verilmez:

Sınav veya Eğitim materyallerinin veya başka bir çalışmanın tamamını veya bir kısmını, üçüncü tarafların erişebileceği bir danışmanlık sisteminde baskı, fotokopi, mikrofilm, görüntü plakası, manyetik disk veya bant, depolama veya elektronik, mekanik veya başka herhangi bir yolla çoğaltmak ve/veya kamuya açmak.
Sınav veya Tamamen veya kısmen eğitim materyali veya başka bir işi üçüncü taraflara teslim etmek, satmak veya başka bir şekilde kullanıma açmak.

Madde 9. Sorumluluk, şirket verileri

9.1 Koninklijke PBNA B.V.'nin, çalışanları ve onunla uğraşan üçüncü taraflar için, maddi hasar ve maddi olmayan hasarlar da dahil olmak üzere, meydana gelen ve koninklijke PBNA'ya atfedilebilecek olan sorumluluğu, her durumda, sorumluluğun ortaya çıktığı anlaşmanın bir kısmının fatura değerinin maksimumu ile sınırlıdır.

9.2 Koninklijke PBNA B.V., Katılımcının veya Müşterinin (kişisel) mülkiyetine zarar verme sorumluluğunu kabul etmez.

9.3 Koninklijke PBNA B.V. tarafından geliştirilen ve/veya derlenen tüm sınav materyalleri. Bir Ödev veya Sınavdan kaynaklanan veya bu sınavla ilgili eğitim materyalleri veya diğer çalışmalar, bilgisine göre özenle derlenmiştir. Bununla birlikte, Koninklijke PBNA B.V., bu tür materyallere ve çalışmalara dayanan eylemlerden ve/veya kararlardan kaynaklanan herhangi bir hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9.4 Müşteri, Sınavın geliştirilmesi ve/veya kompozisyonu için kelimenin en genişinde çizimler, modeller veya diğer talimatları yaparsa veya. Eğitim materyali veya diğer işler, Müşteri, Sınav Materyalinin veya diğer eserlerin imalatının üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını etkilemediği veya başka bir hakkı ihlal etmediğine dair tüm sorumluluk ve sorumluluğu üstlenmektedir. Müşteri, Koninklijke PBNA B.V.'i bu temelde üçüncü tarafların tüm iddialarına karşı tazmin edecektir.

9.5 Koninklijke PBNA BV, anlaşmaların yürütülmesi için gerçek kişilerin verilerini kaydeder. Bu veriler, bir sözleşme yapmak ve Kişileri Koninklijke PBNA BV'nin kendileriyle ilgili ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Gerçek kişi bu bilgiyi takdir etmiyorsa, bu yazılı olarak aktarılabilir: Koninklijke PBNA BV, H.A. Lorentzstraat 1A, 3331 EE Zwijndrecht.

9.6 Koninklijke PBNA B.V., Müşteri tarafından sağlanan tüm şirket verilerini dikkatli bir şekilde saklamayı taahhüt eder. Koninklijke PBNA B.V., Müşteri ile önceden istişare olmadıkça bu verileri denetim veya kullanım için üçüncü taraflara açıklamayacak veya yayınlayacaktır. Müşteri ve/veya Katılımcı tarafından Koninklijke PBNA'ya sunulan tüm veriler, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Atamanın yürütülmesinde Koninklijke PBNA tarafından serbestçe kullanılacaktır.

9.7 Katılımcı, Koninklijke PBNA adına verilen güvenlik talimatlarına ve standartlarına uymalıdır. Katılımcı tarafından reddedilmesi durumunda, sonuçları tamamen Katılımcı içindir.

Madde 10. İptal

10.1 Bir Sınav için kayıtların yetersiz olması durumunda, Koninklijke PBNA B.V. bir Sınavı iptal etme ve Bir Kaydı kabul etmeme hakkına sahiptir, ancak katılımcılara ödenmiş olan sınav ücretlerini alacaklayacaktır.

10.2 Müşteri veya Katılımcı bir Sınava katılımı yalnızca yazılı olarak ve tercihen kayıtlı posta yoluyla iptal edebilir. Posta damgasının tarihi iptal bildirimidir. İptalin kanıtı olarak, Koninklijke PBNA'nın yazılı onayı geçerlidir. Sınavın planlanan tarihi iptal için başlangıç noktasıdır. Bu iptal için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Şirket/şirket sınavlarında
Şirket sınavı, Sınavın başlamasından üç hafta öncesine kadar ücretsiz olarak iptal edilebilir. Müşteri Sınavın başlamasından üç haftadan az bir süre önce iptal ederse, Müşteri ilgili Sınav için kararlaştırılan ücretin tamamını borçlu olacaktır.
Bölgesel veya Bireysel Sınav
Müşteri veya Katılımcı, Sınavın başlamasından üç hafta öncesine kadar ücretsiz olarak iptal edebilir. Müşteri veya Katılımcı Sınavın başlamasına üç haftadan az bir süre kala iptal ederse, sınav ücretinin tamamını borçlu olur.

Madde 11. Mücbir sebep

Koninklijke PBNA B.V.'nin makul görüşüne göre, bir mücbir sebep durumu buna yol açarsa, herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmadan, anlaşmayı kısmen veya tamamen feshetme veya sözleşmenin yürütülmesini geçici olarak askıya alma hakkına sahiptir.

Bu hüküm ve koşullarda mücbir sebep, kanunda ve içtihatta anlaşılanlara ek olarak, öngörülen veya öngörülemeyen, üzerinde hiçbir etkinin kullanılamayacağı, yükümlülüklerinin kısmen veya tamamen yerine getirilmesini engelleyen veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin makul bir şekilde gerekli olamayacağı tüm dış nedenler anlamına gelir PBNA B.V. Bu durumlar arasında grevler, yangın, hastalık, hırsızlık, iş kesintileri, elektrik kesintileri, tedarikçilerin veya diğer üçüncü tarafların veya diğer üçüncü tarafların geç teslim edilmemesi, depremler, herhangi bir devlet kurumu tarafından alınan önlemler, üçüncü bir tarafın devreye girme ihtimaline karşı mücbir sebep, bilgisayar korsanlığı ve teknik arızaların sonuçları yer almaktadır. Mücbir sebep aynı zamanda bir (telekomünikasyon) ağındaki veya bağlantısındaki veya kullanılan iletişim sistemlerindeki arızalar ve/veya belirli bir konunun sınavlarına girebilmek için Koninklijke PBNA BV'ye verilen bir denklik askıya alınması veya geri çekilmesi anlamına gelir.

Müşteri tarafından önceden ödenen paralar, Koninklijke PBNA B.V., pro rata'yı yalnızca kalıcı mücbir sebep durumunda, Koninklijke PBNA B.V. tarafından zaten tahakkuk eden masrafların telafisi olarak toplam fatura değerinin% 20'sinin düşttükten sonra iade edecektir. Zaten ödenen tutar toplam fatura değerinin %20'sinden azsa geri ödeme yapılmaz.

Mücbir sebep belirli bir Sınavla ilgiliyse, Koninklijke PBNA B.V. mümkünse bu Sınava girmeden önce başka bir zaman veya gün belirlemeye çalışacaktır.

Madde 12. Dağılma

Koninklijke PBNA B.V., aşağıdakiler halinde, derhal geçerli olmak üzere kayıtlı bir mektupla ve adli müdahale olmadan, bunun altında herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmadan Müşteri ile olan anlaşmayı feshedebilir:

Müşteri, ödemenin askıya alınması veya iflası için başvurur veya iflas ilan edilir veya iflas dışında bir anlaşma sunar veya varlıklarının herhangi bir kısmına el konulur;
Müşteri faaliyetlerini durdurur, yasal amacını sürdürmeye son verir, tasfiyeye karar verir, aksi takdirde tüzel kişiliğini kaybeder;
Müşteri veya Katılımcı, koninklijke PBNA B.V.'nin bunu taahhütlü mektupla talep etmesinden sonra, zamanında veya uygun şekilde değil, anlaşmadan kaynaklanan bir veya daha fazla yükümlülüğe uymaz ve bu ihmali 30 gün içinde kaldırmaz. Bunun hükümleri, yerine getirme ve/veya tazminat talep edenler gibi Koninklijke PBNA B.V.'de yasal olarak verilen diğer yetkilere halel getirmemektedir.

Madde 13. Yürürlükteki hukuk ve yetkili mahkeme

Hollanda yasaları Koninklijke PBNA B.V. ile yapılan tüm anlaşmalar için geçerlidir. Tüm anlaşmazlıklar Rotterdam'daki yetkili mahkemeye çıkarılacak. Koninklijke PBNA, tüketici olan bir karşı tarafla (mesleğinin veya işinin icrasında hareket etmeyen gerçek bir kişi olmak) bir anlaşmazlıkla ilgiliyse, anlaşmazlığı yasaya dayanarak nispeten yetkin bir şekilde mahkemeye sunabilir. Koninklijke PBNA yine de anlaşmazlığı Rotterdam'daki mahkemeye sunarsa, bu tüketici, Koninklijke PBNA'nın bu maddeyi yazılı olarak çağırmasının ardından dört hafta içinde Koninklijke PBNA'yı yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yasalara göre yetkili mahkeme tarafından yargılanmayı seçme hakkına sahiptir.

Yukarıdaki Genel Hüküm ve Koşullar Rotterdam Ticaret Odası'na 09017208 numarasıyla açılmıştır.

 

 

www.pbna.com web sitesi çok dillidir. Tüm içerik otomatik olarak çevrilir. Yukarıdaki koşullar da otomatik olarak yabancı dil konuşan müşterilerimize bir hizmet olarak çevrilmiştir. Hollanda metni ile çeviri arasında bir çelişki olması durumunda, Hollanda metni başı çekiyor.

Değişikliğe tabi (Ağustos 2017)

İletişim bilgileri

Ziyaret:
H.A. Lorentzstraat 1A
3331 EE Zwijndrecht
Ticaret Odası: 09017208

Posta adresi:
Posta Kutusu 68
3330 AB Zwijndrecht
KDV numarası: NL 00.18.22.834.B01

Telefon: (078) 62 53 889

Bir sorunuz mu var?

Telefon: (078) 62 53 889
İletişime geçin