Condiții de achiziție PBNA

CONDIȚII DE ACHIZIȚIE - PBNA

Prezentele condiții de achiziție datează din decembrie 2022

1. Definiții

- PBNA: director.
- Furnizor: cealaltă parte la PBNA.
- Părți: PBNA și furnizorul.
- Acord: acordurile dintre PBNA și Furnizor la care se aplică aceste condiții de achiziție.
- Produse: bunuri și/sau servicii furnizate de Furnizor către PBNA.

2. Aplicabilitate

1. Prezentele condiții de achiziție se aplică tuturor acordurilor prezente și viitoare cu PBNA referitoare la produsele care urmează să fie furnizate către PBNA. Condițiile furnizorului (indiferent de denumirea acestuia) nu se aplică.
2. În caz de conflict, angajamentele convenite în mod special din acordurile dintre părți prevalează asupra prezentelor condiții de achiziție.
3. Abaterile de la și modificările la Acord (inclusiv la aceste Condiții de achiziție) vor fi valabile numai dacă sunt acceptate de PBNA în scris.
4. Acordul dintre PBNA și Furnizor este reglementat de Codul de conduită pentru furnizori al PBNA. Furnizorul va fi obligat să acționeze în permanență în conformitate cu acest Cod de conduită.

3. Livrare

1. În plus față de dispozițiile acordului, furnizorul trebuie, printre altele:
- Să se asigure că produsele respectă cerințele legale și alte reglementări guvernamentale și că sunt adecvate pentru scopul pentru care sunt destinate. Furnizorul trebuie
se ocupă de toate permisele necesare și de materialele de siguranță necesare;
- să însoțească Produsele cu orice documentație și/sau resurse solicitate sau cerute de PBNA;
- să ambaleze Produsele în mod corespunzător și să preia ambalajele și deșeurile la prima solicitare a PBNA.
2. PBNA va avea în orice moment dreptul de a investiga calitatea, prețul și/sau alte proprietăți ale Produselor. Furnizorul va coopera în acest sens în mod gratuit.
3. Nu sunt permise livrările parțiale. 4. Serviciile trebuie să fie efectuate fără întrerupere.
4. Până la livrare, produsele sunt pe riscul Furnizorului. 5. După livrare, produsele sunt proprietatea și pe riscul PBNA. 5. Livrarea produselor este finalizată atunci când PBNA a confirmat în scris primirea. Livrarea de servicii este finalizată atunci când PBNA a confirmat în scris că serviciile au fost finalizate. Confirmarea PBNA nu implică aprobarea Produselor.
5. PBNA nu este obligată să plătească pentru lucrări suplimentare dacă nu a aprobat în scris atât lucrările suplimentare, cât și plata pentru acestea.
6. Furnizorul renunță la dreptul său de retenție și la dreptul de revendicare.

4. Prețuri, facturare și plată

1. Toate prețurile indicate de Furnizor sunt all inclusive (inclusiv, inter alia: TVA, costurile de transport, asigurarea și alte costuri și taxe).
2. Prețurile convenite sunt fixe, cu excepția cazului în care în acord se specifică circumstanțele care pot duce la o ajustare
ajustare, precum și modul în care are loc ajustarea.
3. PBNA are în orice moment dreptul de a dispune efectuarea unei investigații pentru a testa conformitatea produselor cu piața. Furnizorul cooperează în acest sens fără costuri. În cazul în care testul arată că raportul calitate/preț nu este în conformitate cu piața, PBNA are dreptul (i) să rezilieze Contractul (integral sau parțial) cu efect imediat, fără ca PBNA să fie obligată să plătească despăgubiri, sau (ii) să ajusteze Contractul în conformitate cu rezultatele testului, caz în care Furnizorul este obligat să coopereze.
4. În cazul în care facturarea se bazează pe orele lucrate, orele lucrate trebuie să fie semnate de PBNA. PBNA este obligată să plătească numai la prezentarea unei declarații semnate privind orele de muncă.
5. Furnizorul va prezenta facturile în modul stabilit de PBNA.
6. În cazul în care PBNA nu este de acord cu conținutul unei facturi (sau al unei părți a acesteia), PBNA are dreptul de a suspenda plata părții contestate din factură. În astfel de
situație, furnizorul nu are dreptul de a-și suspenda obligațiile, iar părțile se vor întâlni într-un termen rezonabil pentru a discuta factura respectivă.
7. PBNA va plăti în termen de 30 de zile de la acceptarea produselor (dacă s-a convenit) și după o facturare corectă.
8. Plata nu constituie o renunțare în nicio privință.

5. Termene și forță majoră

1. În cazul în care furnizorul nu execută prestația la momentul convenit sau în termenele convenite, furnizorul se află în întârziere. 2. Toate momentele și termenele convenite sunt fatale.
2. Furnizorul este obligat să informeze imediat PBNA dacă are cunoștință de faptul că nu poate livra Produsele la/în termenele și în termenele convenite, precizând cauza și durata estimată. În orice caz, Furnizorul nu are dreptul de a invoca forța majoră
în cazul în care nu au fost respectate dispozițiile din fraza anterioară.
3. Forța majoră nu include în niciun caz: lipsa de personal, greve, boli, lipsa de materii prime, probleme de transport, eșecul părților angajate de Furnizor
părților angajate de Furnizor și problemele de lichiditate și solvabilitate ale Furnizorului.
4. Furnizorul nu are dreptul de a invoca niciun drept de suspendare sau niciun drept de compensare față de PBNA.

6. Proprietatea intelectuală

1. Toate drepturile de proprietate intelectuală care pot apărea ca urmare a executării acordului sunt conferite și aparțin exclusiv PBNA. Drepturile în cauză
sunt cesionate prin prezenta către PBNA, cesiune care este acceptată de PBNA. La prima cerere, furnizorul va face tot ce este necesar pentru a dobândi și a asigura aceste drepturi și/sau pentru a renunța la orice drepturi de personalitate.
2. În cazul în care produsele sau documentația aferentă fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului, PBNA va dobândi dreptul de a le utiliza în mod gratuit prin intermediul unei licențe neexclusive, mondiale și perpetue.
3. Furnizorul garantează că produsele nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală al unor terțe părți și despăgubește PBNA de orice pretenții în acest sens.
4. Tot ceea ce PBNA a pus la dispoziția Furnizorului pentru executarea Contractului - inclusiv desene, imagini, calcule - rămâne proprietatea PBNA și poate fi utilizat numai pentru executarea Contractului.

7. Confidențialitate

1. Furnizorul va respecta confidențialitatea strictă în ceea ce privește toate informațiile de care a luat cunoștință în contextul îndeplinirii activității sale în legătură cu Contractul și a căror natură confidențială (inclusiv existența Contractului) o cunoaște sau poate bănui în mod rezonabil, cu excepția cazului în care PBNA a autorizat divulgarea
autorizată sau dacă legea sau o instanță îl obligă să o divulge.
2. Furnizorul garantează că toate persoanele angajate de acesta, direct sau indirect, vor respecta obligațiile prevăzute în prezentul articol și, la prima solicitare, va face să fie semnată o declarație de confidențialitate care va fi stabilită de PBNA.
3. Pentru fiecare încălcare a dispozițiilor prezentului articol, Furnizorul va pierde o amendă imediat plătibilă de 20.000 de euro, fără a aduce atingere tuturor drepturilor ulterioare ale PBNA, inclusiv dreptul la despăgubiri integrale.

8. Răspunderea

1. În cazul în care PBNA a încheiat acordul cu mai multe părți, aceste părți sunt răspunzătoare în mod solidar față de PBNA pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul acordului.
2. Furnizorul este răspunzător pentru toate daunele suferite de PBNA sau de terți ca urmare a unei deficiențe imputabile, a unui act ilicit sau a unei încălcări a oricărei obligații în temeiul acordului sau al legii, sau în orice alt mod, indiferent dacă a fost cauzată de Furnizorul însuși, de personalul său sau de alte persoane sau obiecte implicate în executarea acordului de către acesta. Furnizorul despăgubește PBNA împotriva tuturor cererilor de despăgubire formulate de terți pentru despăgubiri de
daune legate de încălcarea oricărei obligații descrise în prezentul articol.
3. Administrația PBNA va servi drept dovadă deplină a daunelor sale, sub rezerva dovezilor contrare din partea Furnizorului.
4. Furnizorul este obligat să aibă o asigurare de răspundere civilă cu, cu excepția cazului în care părțile
convin altfel în scris, o acoperire de cel puțin 2.500.000 de euro pentru fiecare eveniment sau serie de evenimente.
5. Furnizorul va permite, la prima solicitare aPBNA, inspectarea poliței relevante, precum și dovada plății primelor (inclusiv ultima plată a primei).
6. Față de Furnizor, PBNA nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte și de orice natură, indiferent de modul în care acestea au apărut și de persoanele care au cauzat daunele, cu excepția cazului în care există intenție sau neglijență conștientă din partea directorilor PBNA.

9. Dizolvare, notificare și reziliere

1. Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale PBNA (inclusiv dreptul la despăgubiri), PBNA are dreptul (fără ca acest lucru să dea naștere unui drept la despăgubiri din partea Furnizorului) de a rezilia Contractul în totalitate sau parțial, fără o nouă notificare de neîndeplinire a obligațiilor, prin intermediul unei notificări scrise de
parțial sau în totalitate, prin intermediul unei declarații scrise, în cazul în care
dacă:
- Furnizorul sau oricare dintre subordonații sau reprezentanții săi oferă, oferă, a oferit sau a oferit orice avantaj care poate influența procesul decizional oricărui angajat sau reprezentant al PBNA;
- Furnizorul este declarat în stare de faliment, a solicitat o suspendare a plăților, și-a închis sau și-a lichidat activitatea, o parte semnificativă a activelor sale este sechestrată sau, în orice alt mod, trebuie să fie considerat incapabil să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Contractului;
- au loc schimbări majore în relațiile de proprietate sau de control ale Furnizorului, inclusiv fuziuni și preluări;
- există un risc inacceptabil de prejudiciere a imaginii PBNA ca urmare a cooperării cu Furnizorul, la discreția PBNA.
- Există o situație de forță majoră pentru o perioadă mai mare de 30 de zile.
2. Toate creanțele pe care PBNA le are sau le dobândește împotriva Furnizorului în cazurile menționate la primul paragraf sunt imediat exigibile și plătibile în întregime. 3. Furnizorul rambursează imediat ceea ce a fost deja plătit de PBNA în legătură cu contractul reziliat.
3. În cazul contractelor continue cu o durată de cel puțin un an, PBNA are în orice moment dreptul de a rezilia acordul înainte de termen, fără a da motive, cu condiția respectării unei perioade rezonabile de preaviz de cel puțin trei luni. În calitate de
PBNA nu va fi obligată să plătească daune-interese furnizorului ca urmare a unei astfel de rezilieri.
4. La rezilierea acordului, furnizorul va acorda toată cooperarea necesară pentru a se asigura că PBNA își poate desfășura activitatea fără întrerupere și la nivelul obișnuit.

10. Implicarea unor terțe părți

Furnizorul trebuie să aibă acordul prealabil scris al PBNA înainte de a angaja terțe părți. PBNA nu trebuie să refuze în mod nejustificat acest consimțământ. Furnizorul rămâne în orice moment responsabil în mod solidar pentru îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul acordului.

11. Legea aplicabilă și litigiile

1. Contractele dintre PBNA și furnizor sunt guvernate exclusiv de legislația olandeză, cu excepția Convenției de la Viena privind vânzările (CISG).
2. Toate litigiile dintre PBNA și Furnizor vor fi soluționate exclusiv de către Tribunalul Districtual Central Olandez.

Condiții de achiziție