Warunki zakupu PBNA

WARUNKI ZAKUPU - PBNA

Niniejsze warunki zakupu obowiązują od grudnia 2022 r.

1. Definicje

- PBNA: zleceniodawca.
- Dostawca: druga strona PBNA.
- Strony: PBNA i Dostawca.
- Umowa: umowy pomiędzy PBNA a Dostawcą, do których mają zastosowanie niniejsze warunki zakupu.
- Produkty: towary i/lub usługi dostarczane przez Dostawcę na rzecz PBNA.

2. Zastosowanie

1. Niniejsze warunki zakupu mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych umów z PBNA dotyczących Produktów dostarczanych PBNA. Warunki Dostawcy (niezależnie od jego nazwy) nie mają zastosowania.
2. W przypadku sprzeczności, szczególnie uzgodnione zobowiązania z umów pomiędzy Stronami mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami Zakupu.
3. Odchylenia i zmiany Umowy (w tym niniejszych Warunków Zakupu) są ważne wyłącznie po ich pisemnym zaakceptowaniu przez PBNA.
4. Umowa pomiędzy PBNA a Dostawcą podlega Kodeksowi Postępowania Dostawców PBNA. Dostawca jest zobowiązany do działania zgodnie z tym Kodeksem Postępowania przez cały czas.

3. Dostawa

1. W uzupełnieniu postanowień Umowy, Dostawca między innymi:
- Zapewnić zgodność Produktów z wymogami ustawowymi i innymi przepisami rządowymi oraz ich przydatność do celu, do którego są przeznaczone. Dostawca
Zadba o wszelkie wymagane zezwolenia i niezbędne materiały bezpieczeństwa;
- Dołączyć do Produktów wszelką dokumentację i/lub zasoby wymagane lub wymagane przez PBNA;
- właściwego zapakowania Produktów oraz odbioru opakowań i odpadów na pierwsze żądanie PBNA.
2. PBNA jest w każdym czasie uprawniona do zbadania jakości, ceny i/lub innych właściwości Produktów. Dostawca będzie współpracował w tym zakresie nieodpłatnie.
3. Dostawy częściowe nie są dozwolone. Usługi będą wykonywane bez przerw.
4. Do momentu dostawy, Produkty pozostają na ryzyko Dostawcy. Po dostawie, Produkty będą własnością i na ryzyko PBNA. Dostawa towarów jest zakończona z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru przez PBNA. Dostawa usług jest zakończona, gdy PBNA potwierdzi na piśmie, że usługi zostały wykonane. Potwierdzenie PBNA nie oznacza akceptacji Produktów.
5. PBNA nie jest zobowiązana do zapłaty za dodatkowe prace, jeżeli nie zatwierdziła na piśmie zarówno dodatkowych prac, jak i zapłaty za nie.
6. Dostawca zrzeka się prawa do zatrzymania i prawa do roszczeń.

4. Ceny, fakturowanie i płatności

1. Wszystkie ceny podane przez Dostawcę zawierają wszystkie składniki (w tym m.in: VAT, koszty transportu, ubezpieczenie oraz inne koszty i opłaty).
2. Uzgodnione ceny są stałe, chyba że Umowa określa okoliczności, które mogą prowadzić do ich korekty.
korekty, jak również sposób, w jaki korekta ma miejsce.
3. PBNA jest w każdym czasie uprawniona do przeprowadzenia badania zgodności Produktów z warunkami rynkowymi. Dostawca jest zobowiązany do nieodpłatnej współpracy w tym zakresie. Jeżeli badanie wykaże, że stosunek jakości do ceny nie jest zgodny z rynkiem, PBNA będzie uprawniona do (i) rozwiązania Umowy (w całości lub w części) ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania przez PBNA lub (ii) do dostosowania Umowy do wyników badania, w którym to przypadku Dostawca będzie zobowiązany do współpracy.
4. Jeżeli rozliczenie następuje na podstawie przepracowanych godzin, przepracowane godziny muszą zostać podpisane przez PBNA. PBNA jest zobowiązana do zapłaty wyłącznie po przedłożeniu podpisanego rozliczenia roboczogodzin.
5. Dostawca zobowiązany jest do składania faktur w sposób określony przez PBNA.
6. W przypadku, gdy PBNA nie zgadza się z treścią (częścią) faktury, PBNA ma prawo wstrzymać płatność spornej części faktury. W takiej sytuacji
W takiej sytuacji Dostawca nie będzie uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań, a Strony spotkają się w rozsądnym terminie w celu omówienia danej faktury.
7. PBNA dokona płatności w ciągu 30 dni od przyjęcia Produktów (jeśli uzgodniono) i po prawidłowym zafakturowaniu.
8. Płatność w żaden sposób nie stanowi zrzeczenia się praw.

5. Terminy i siła wyższa

1. Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z umowy w uzgodnionym czasie lub w uzgodnionych terminach, Dostawca popada w zwłokę. Wszystkie uzgodnione punkty czasowe i terminy są fatyczne.
2. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PBNA w przypadku powzięcia informacji o niemożności dostarczenia Produktów w uzgodnionym czasie i terminie, z podaniem przyczyny i przewidywanego czasu trwania. W każdym przypadku, Dostawca nie jest uprawniony do powoływania się na siłę wyższą
w przypadku nieprzestrzegania postanowień zdania poprzedniego.
3. Siła wyższa w żadnym wypadku nie obejmuje: braku personelu, strajków, chorób, niedoboru surowców, problemów z transportem, niepowodzenia stron zaangażowanych przez Dostawcę oraz płynności finansowej.
stron zaangażowanych przez Dostawcę oraz problemy z płynnością i wypłacalnością po stronie Dostawcy.
4. Dostawca nie jest uprawniony do powoływania się wobec PBNA na prawo do zawieszenia lub prawo do potrącenia.

6. Własność intelektualna

1. Wszelkie ewentualne prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku realizacji Umowy przysługują i należą wyłącznie do PBNA. Przedmiotowe prawa
zostają niniejszym przeniesione na PBNA, a przeniesienie to zostaje zaakceptowane przez PBNA. Na pierwsze żądanie Dostawca uczyni wszystko, co konieczne, aby nabyć i zabezpieczyć te prawa i/lub zrzec się wszelkich praw osobistych.
2. Jeżeli Produkty lub związana z nimi dokumentacja podlegają prawom własności intelektualnej Dostawcy, PBNA nabywa prawo do bezpłatnego korzystania z nich na podstawie niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, bezterminowej licencji.
3. Dostawca gwarantuje, że Produkty nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich i zwalnia PBNA z wszelkich roszczeń w tym zakresie.
4. Wszystko, co PBNA przekazała Dostawcy w celu wykonania Umowy - w tym rysunki, obrazy, obliczenia - pozostaje własnością PBNA i może być wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania Umowy.

7. Poufność

1. Dostawca zobowiązany jest do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do wszelkich informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem swoich prac w związku z Umową i o których wie lub może zasadnie podejrzewać, że mają charakter poufny (w tym o istnieniu Umowy), z wyjątkiem sytuacji, gdy PBNA zezwoliła na ich ujawnienie
upoważniona lub prawo lub sąd zmusza go do ujawnienia.
2. Dostawca gwarantuje, że wszystkie osoby przez niego zaangażowane, bezpośrednio lub pośrednio, będą przestrzegać obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz, na pierwsze żądanie, spowodują podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności, które zostanie określone przez PBNA.
3. Za każde naruszenie postanowień niniejszego paragrafu, Dostawca podlega natychmiastowej karze pieniężnej w wysokości 20.000 EUR, bez uszczerbku dla wszelkich dalszych praw PBNA, w tym prawa do pełnego odszkodowania.

8. Odpowiedzialność

1. Jeżeli PBNA zawarła Umowę z kilkoma stronami, strony te ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec PBNA za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez PBNA lub osoby trzecie w wyniku zawinionego uchybienia, bezprawnego działania lub naruszenia jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy lub przepisów prawa, lub z innych przyczyn, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane przez samego Dostawcę, jego personel lub inne osoby lub przedmioty uczestniczące w wykonywaniu przez niego Umowy. Dostawca zwolni PBNA z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich o naprawienie
szkód związanych z naruszeniem jakiegokolwiek zobowiązania opisanego w niniejszym artykule.
3. Administracja PBNA stanowi pełny dowód poniesienia szkody, z zastrzeżeniem dowodów przeciwnych przedstawionych przez Dostawcę.
4. Dostawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, chyba że Strony
Strony uzgodnią inaczej na piśmie, co najmniej na kwotę 2.500.000 EUR na zdarzenie lub serię zdarzeń.
5. Dostawca jest zobowiązany do umożliwienia na pierwsze żądanie PBNA wglądu do odpowiedniej polisy, jak również do dowodu opłacenia składki (w tym ostatniej składki).
6. Wobec Dostawcy, PBNA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie i niezależnie od ich charakteru, niezależnie od sposobu ich powstania i osób, przez które szkoda została wyrządzona, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub świadomej lekkomyślności ze strony kierownictwa PBNA.

9. Rozwiązanie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1. Bez uszczerbku dla innych praw PBNA (w tym prawa do odszkodowania), PBNA jest uprawniona (co nie rodzi po stronie Dostawcy prawa do odszkodowania) do rozwiązania Umowy w całości lub w części, bez dodatkowego wezwania do zapłaty, w drodze pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
częściowo lub w całości za pomocą pisemnego oświadczenia, jeżeli
jeżeli:
- Dostawca lub którykolwiek z jego podwładnych lub przedstawicieli oferuje, zapewnił, zaoferował lub zapewnił jakąkolwiek korzyść mogącą mieć wpływ na podejmowanie decyzji jakiemukolwiek pracownikowi lub przedstawicielowi PBNA;
- Dostawca ogłosił upadłość, złożył wniosek o zawieszenie płatności, zamknął lub zlikwidował swoją działalność, znaczna część jego aktywów została zajęta lub w inny sposób musi zostać uznany za niezdolnego do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy;
- wystąpią poważne zmiany w stosunkach własnościowych lub kontrolnych Dostawcy, w tym fuzje i przejęcia;
- istnieje niedopuszczalne ryzyko naruszenia wizerunku PBNA w wyniku współpracy z Dostawcą, według uznania PBNA.
- Wystąpienia siły wyższej przez okres dłuższy niż 30 dni.
2. Wszelkie roszczenia, które PBNA może mieć lub nabyć wobec Dostawcy w przypadkach, o których mowa w ustępie pierwszym, stają się natychmiast wymagalne i płatne w całości. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kwoty już zapłaconej przez PBNA z tytułu rozwiązanej Umowy.
3. W przypadku umów kontynuowanych, których okres obowiązywania wynosi co najmniej jeden rok, PBNA jest w każdym czasie uprawniona do przedterminowego rozwiązania Umowy bez podania przyczyn, pod warunkiem zachowania rozsądnego okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej trzy miesiące. Jako
PBNA nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Dostawcy z tytułu takiego wypowiedzenia.
4. Po rozwiązaniu Umowy, Dostawca zobowiązuje się do współpracy niezbędnej do zapewnienia, że PBNA będzie w stanie wykonywać swoją pracę bez zakłóceń i na zwykłym poziomie.

10. Angażowanie stron trzecich

Dostawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę PBNA przed zaangażowaniem osób trzecich. PBNA nie może niepotrzebnie wstrzymywać takiej zgody. Dostawca przez cały czas pozostaje solidarnie odpowiedzialny za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

11. Prawo właściwe i spory

1. Umowy pomiędzy PBNA a Dostawcą podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu, z wyłączeniem Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży (CISG).
2. Wszelkie spory pomiędzy PBNA a Dostawcą będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Rejonowy dla Holandii Centralnej.

Warunki zakupu