Logo: PBNA, De grootste in VCA & SOG examens

Voorschriften Bedrijfsexamen VCA

Werkwijze bij een VCA-bedrijfsexamen

 

Alle VCA-examens worden via CBT afgenomen
PBNA neemt  alle VCA-examens via Computer Based Testing (CBT) af. Een kandidaat legt deze VCA-examens af op een PC of tablet en ziet direct na afloop de voorlopige uitslag. Computerkennis of ervaring is NIET noodzakelijk om een CBT-examen te maken. Wilt u zelf eens zien hoe het CBT-examen werkt? Bekijk dan de demonstratie met uitleg of maak dan nu een CBT-proefexamen

We kunnen de CBT-examens afnemen met behulp van onze mobiele CBT-set die onze examenleider meeneemt of gebruik maken van uw computer lokalen. Deze moeten dan voldoen aan de door VCA-infra gestelde eisen, waarover wij u graag verder informeren. Onze mobiele CBT-sets zijn geschikt voor 20 kandidaten die gelijktijdig examen kunnen doen.

Eisen aan de examenruimte
Bij een bedrijfsexamen zorgt de opdrachtgever voor de examenruimte; deze examenruimte dient aan de volgende minimale eisen te voldoen:

 • de ruimte mag geen andere functie hebben dan die van examenruimte;
 • bij aanvang van het examen is de ruimte ingericht door de opdrachtgever;
 • de examinator heeft circa 30 minuten nodig om de CBT-set(s) op te stellen en verbinding te maken met de examenserver van VCA infra;
 • wij maken bij voorkeur gebruik van uw vaste internet aansluiting; eventueel kunnen wij gebruik maken van 4G-mobiel internet;
 • alle kandidaten zitten met het gezicht dezelfde kant op, richting de examinator of in U-vorm met de gezichten naar buiten gericht;
 • de tafels staan ook allemaal in dezelfde richting opgesteld;
 • iedere kandidaat heeft tenminste 50x70 cm vrije werkruimte (bij voorkeur een eigen tafel) ter beschikking; 
 • de afstand tussen de hoofden van de kandidaten (die hetzelfde examen afleggen) dient minimaal 145 cm* te bedragen;
 • er moet tussen de tafels minimaal 75 cm loopruimte zijn voor de surveillant;
 • de ruimte dient voldoende verlicht, rustig te zijn en te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften;
 • op de tafels mogen alléén die spullen liggen die door onze examenleider worden uitgedeeld;
 • in de ruimte mogen  geen affiches, posters of flip-overbladen hangen die aanwijzingen kunnen geven bij de beantwoording van de vragen;
 • tijdens de voorbereidingen op het examen mogen alleen de examenleider(s) van PBNA in de examenruimte aanwezig zijn;
 • mobiele telefoons zijn NIET toegestaan in de examenruimte;
 • in de examenruimte is roken verboden.

* indien deze afstand kleiner is, zijn schotjes toegestaan, maar alleen als de kandidaten niet kunnen kijken op het examenwerk van andere kandidaten en de examinator voldoende overzicht heeft op alle kandidaten. Deze schotjes dient u zelf te verzorgen.

Gegevens over de VCA-examens

Vanaf 01-09-2017 kun je maximaal 100 punten per goed beantwoorde vraag behalen.

Examen:

Maximale tijd:

Aantal vragen:

Geslaagd bij:

B-VCA

60 minuten

40

minimaal 2.580 punten (64,5%)

B-VCA (voorlees NL)

75 minuten

40

minimaal 2.580 punten (64,5%)

VOL-VCA

75 minuten

70

minimaal 4.515 punten (64,5%)

ViL-VCU

75 minuten

70

minimaal 4.515 punten (64,5%)

Tijdens het examen worden alleen de kandidaten, de examinatoren en (eventueel) vertegenwoordigers van de toezichthoudende instanties: VCA infra of de stichting Examenkamer en Koninklijke PBNA in de examenzaal toegelaten. Docenten, begeleiders of vertegenwoordigers van het bedrijf moeten buiten de examenzaal wachten.

De kandidaatsgegevens
Voor een goede voorbereiding en snelle en correcte afhandeling van het examen, moeten de volgende gegevens van de kandidaten uiterlijk 3 werkdagen vóór het examen in ons bezit zijn:

 • achternaam (alleen geboorte- of meisjesnaam), tussenvoegsels (voluit) en voorletters;
 • geboortedatum & geboorteplaats.

U vindt een kandidatenlijst op onze website www.pbna.com bij de besloten bedrijfsexamens.

Organisatie van een bedrijfsexamen
Uw organisatie nodigt de deelnemers uit, verzorgt de zaalruimte en de eventuele catering. PBNA draagt zorg voor de aanwezigheid van één of meerdere examinatoren en voor de mobiele CBT-sets of de examenopgaven. Als u, gezien het aantal deelnemers, niet kunt voldoen aan de eisen die wij stellen aan de accommodatie, kunnen wij aansluitend op het examen één of meerdere extra sessie(s) organiseren. Aan deze vervolgsessie(s) zijn meerkosten verbonden. Dat geldt ook voor examens die op zon- en feestdagen worden georganiseerd.

Legitimatie tijdens het examen
De deelnemers dienen tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, NL rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) bij zich te hebben. Tevens moeten zij een kopie van dit legitimatiebewijs meenemen. Kandidaten zonder geldig legitimatiebewijs moeten worden geweigerd.

De (voorlopige) uitslag
Na afloop van het CBT-examen ziet de kandidaat direct of dat hij/zij is geslaagd. Dit is een voorlopige uitslag. Zodra de uitslag definitief is vastgesteld, ontvangt de opdrachtgever de uitslag per mail.

Annulering
Voor het annuleren van een bedrijfsexamen geldt:

 • Tot één week1 voor het examen kunt u kosteloos annuleren.
 • Voor annuleringen binnen één week[1]  voor het examen brengen wij EUR 125,00 in rekening.

Locatiewijziging
Een eventuele locatiewijziging kan tot 24 uur  voor het examen worden doorgevoerd, daarna alleen in zeer dringende situaties en na goedkeuring van VCA infra. De wijzigingskosten bedragen EUR 25,00.

 

[1] In alle gevallen geldt: onder een week wordt verstaan: vijf werkdagen. Onder een werkdag wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen geldende feestdagen.    

Koninklijke PBNA BV
 • Bezoekadres
 • H.A. Lorentzstraat 1A
 • 3331 EE Zwijndrecht
 • Postadres
 • Postbus 68
 • 3330 AB Zwijndrecht